ถึงเวลาปรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

คอม

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ความสมดุลระหว่างเสรีภาพ กับความมั่นคงปลอดภัย” ว่า เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมาย ไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากจนเกินไป และเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น และเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้มีความรอบคอบ และคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

และเพื่อรองรับการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ถือเป็นปัจจัยในการอำนวยความสะดวกมากขึ้น ดังนั้นหากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว โดยการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

สุรางคณา วายุภาพ,พ.ร.บ.คอมฯ,อินเทอร์เน็ต,เทคโนโลยี,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s